Bioethical Education in Poland - analysis of the problem, description of difficulties, and proposed tasks for the upcoming future

Main Article Content

Kazimierz Szewczyk

Abstract

Bioethical Education in Poland - analysis of the problem, description of difficulties, and proposed tasks for the upcoming future

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Szewczyk, Kazimierz. 2009. “Bioethical Education in Poland - Analysis of the Problem, Description of Difficulties, and Proposed Tasks for the Upcoming Future”. Diametros, no. 22 (December):198-226. https://doi.org/10.13153/diam.22.2009.374.
Section
Discussions and reports
Author Biography

Kazimierz Szewczyk

Kazimierz Szewczyk, dr hab. filozof i biolog, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Organizator i kierownik Zakładu Etyki i Filozofii Medycyny tej uczelni. Autor i współautor prac z immunologii, filozofii biologii, filozofii medycyny, tanatologii oraz etyk zawodowych, w tym podręczników: Etyka i deontologia lekarska (1994), Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej (1998, 1999), Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej (2001). Współredaktor i współautor monografii Umierać bez lęku. Wstęp do bioetyki kulturowej (1996), Narodziny i śmierć. Bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych życia ludzkiego (2002). Współpracownik Komisji Etyki Medycznej Polskiej Akademii Umiejętności.
Share |

References

Barrier i wsp. [2005] – J.H. Barrier i wsp., Comparison of Medical Ethical Competencies of Pregraduate Third and Sixth Year Students During Their Internal Medical Hospital Rotations, “Revue de Médecine Interne” 2005, nr 2.

Beauchamp i Childress [1996] – T.L. Beauchamp, J.F. Childress, Zasady etyki medycznej, tłum. W. Jacórzyński, KiW, Warszawa 1996.

Biegański [1957] – W. Biegański, Myśli i aforyzmy o sztuce lekarskiej, PZWL, Warszawa 1957.

Biesaga [2004] – T. Biesaga, Bioetyka początku życia Tadeusza Ślipki, w; Bioetyka polska, red. T. Biesaga, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2004.

Birnbacher [1999] – D. Birnbacher, The Socratic Method In Teaching Medical Ethics: Potentials and Limitations, “Medicine, Health Care and Philosophy” 1999, nr 2.

Chyrowicz [2009] – B. Chyrowicz, Uwagi o rozumieniu i nauczaniu bioetyki, Debata: Edukacja bioetyczna w Polsce, 09.11 – 16. 11. 2009; http://www.ptb.org.pl/pdf/chyrowicz_edukacja_1.pdf

Culver i wsp. [1985] – C. M. Culver i wsp., Basic Curricular Goals in Medical Ethics, “New England Journal of Medicine” z 24. 01. 1985.

Dickenson i Parker [1999] – D.L. Dickenson, M.J. Parker, The European Biomedical Ethics Practitioner Education Project: An Experiential Approach To Philosophy and Ethics in Health Care Education, “Medicine, Health Care and Philosophy” 1999, nr 3.

Galewicz [2009] – W. Galewicz, Trzy tryby edukacji bioetycznej, czyli jak uczyć uczących, Debata: Edukacja bioetyczna w Polsce, 09.11 – 16.11.2009; http://www.ptb.org.pl/pdf/galewicz_edukacja_1.pdf

Gibiński [1997] – K. Gibiński (red.), Kształtowanie postaw etycznych lekarzy, „Prace Komisji Etyki Medycznej”, nr 8, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1997.

Gorovitz [1977] – S. Gorovitz, Bioethics and Social Responsibility, “Monist” 1977, nr 1.

Hermerén [2002] – G. Hermerén, Why Do We Need Bioethics?, w: Teaching Bioethics. Report From a Seminar, Nordic Committee on Bioethics, Nord 2002.

Iltis [2006] – A.S. Iltis, Look Who’s Talking: The Interdisciplinarity of Bioethics and the Implications for Bioethics Education, “Journal of Medicine and Philosophy” 2006, nr 6.

Jonsen [2003] – A.R. Jonsen, The Birth of Bioethics, Oxford University Press, New York 2003.

Kemp [1999] – P. Kemp, Final Report to the European Commission on the Project “Basic Ethical Principles in Bioethics and Biolaw 1995-1998. Part B”, Copenhagen 1999; http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/final_rep_95_0207.pdf

Klungland [2002] – H. Klungland, Teaching Bioethics. Group Report and Final Discussion, w: Teaching Bioethics, Report From a Seminar, Nordic Committee on Bioethics, Nord 2002.

Kopelman [2006] – L.M. Kopelman, Bioethics As a Second-Order Discipline: Who Is Not a Bioethicist?, “Journal of Medicine and Philosophy” 2006, nr 6.

Marczewski [2007] – K. Marczewski, O potrzebach i perspektywach nauczania etyki medycznej w Unii Europejskiej do roku 2025, w: Nauczanie etyki w uczelniach medycznych, red. J. Suchorzewska, M. Olejniczak, Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2007.

Masson i Brazeau-Lamontagne [2006] – Ch. Masson, L. Brazeau-Lamontagne, Paradigms, Emperor’s Clothes Syndrome, and Hidden Curriculum, “Joint, Bone, Spine” 2006, nr 5.

Mattick, J. Bligh [ 2006] – K. Mattick, J. Bligh, Teaching and Assessing Medical Ethics: Where Are We Now?, “Journal of Medical Ethics” 2006, nr 2.

McKneally i Singer [2001] – M.F. McKneally, P.A. Singer, Bioethics for Clinicians: 25. Teaching Bioethics in the Clinical Setting, “Canadian Medical Association Journal”, z 17. 04. 2001.

Myser [1998] – C. Myser, How Bioethics is Being Taught: A Critical Review, w: A Companion To Bioethics, red. H. Kuhse, P. Singer, Blackwell Publishers, Oxford 1998.

Nicholas [1999] – B. Nicholas, Teaching of Medical Ethics: Power and the Teaching of Medical Ethics, “Journal of Medical Ethics” 1999, nr 6.

Parker i Dickenson [2001] – M. Parker, D. Dickenson, The Cambridge Medical Ethics Work- book. Case Studies, Commentaries and Activities, Cambridge University Press, Cam- bridge 2001.

Patryn, Sak i wsp. [2007] – K. Patryn, J. Sak i wsp., Czy etyka jest istotna w procesie podejmo- wania decyzji w medycynie? Analiza przekonań studentów Wydziału Lekarskiego, w: Na- uczanie etyki w uczelniach medycznych, red. J. Suchorzewska, M. Olejniczak, Akade- mia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2007.

Przyłuska-Fiszer [2007] – A. Przyłuska-Fiszer, Rola case-studies w nauczaniu bioetyki, w: Nauczanie etyki w uczelniach medycznych, red. J. Suchorzewska, M. Olejniczak, Aka- demia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2007.

Radziwiłł [2003] – K. Radziwiłł, Wypowiedź na Konferencji “Medycyna – Etyka – Eko- nomia”, “Puls”, 2003, nr 9; http://www.nil.org.pl/xml/oil/oil68/gazeta/numery/n2003/n200309/n20030912

Rawls [1998] – J. Rawls, Liberalizm polityczny, tłum. A Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Seedhouse [1995] – D. Seedhouse, What I Actually Said About Medical Ethics: a Brief Response To Toon, “Journal of Medical Ethics” 1995, nr 1.

Seedhouse [1998] – D. Seedhouse, Against Medical Ethics: A Response To Cassel, „Journal of Medical Ethics” 1998, nr 1.

Szczęsna [2007] – A. Szczęsna, Między teorią etyczną a sprawnością zawodową, w: Nauczanie etyki w uczelniach medycznych, red. J. Suchorzewska, M. Olejniczak, Akademia Me- dyczna w Gdańsku, Gdańsk 2007.

Solbakk [2002] – J.H. Solbakk, Problem Based Learning In Medical Ethics: Possibilities and Problems, w: Teaching Bioethics. Report From a Seminar, Nordic Committee on Bioethics, Nord 2002.

Steinkamp i wsp. [2007] – N. Steinkamp i wsp., Regulation of Health Care Ethics Committees in Europe, “Medicine, Health Care and Philosophy” 2007, nr 4.

Suchodolska [2009] – M. Suchodolska, Teraz jest dobry moment by uregulować in vitro (rozmowa z Jarosławem Gowinem), „Polska Dziennik Łódzki”, z dnia 21. 10. 2009.

Suchorzewska [2007] – J. Suchorzewska, Nauczanie etyki w uczelniach medycznych – stan obecny. Zbiorcze opracowanie ankiet, w: Nauczanie etyki w uczelniach medycznych, red. J. Suchorzewska, M. Olejniczak, Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2007.

Szewczyk [2009a] – K. Szewczyk, Bioetyka, T. 1, Medycyna na granicach Ŝycia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Szewczyk [2009b] – K. Szewczyk, Szpitalne komisje etyczne jako składnik systemu opieki zdrowotnej w krajach demokratycznych, Konferencja, Konflikty między opinią lekarza a wolą pacjenta – czy są nam potrzebne szpitalne komisje etyczne?, Kraków 26.09.09; http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_konflikt_1.pdf

Szewczyk [2009c] – K. Szewczyk, Edukacja bioetyczna w Polsce – analiza problemu, opis trudności i propozycja zadań na najbliższą przyszłość, Debata: Edukacja bioetyczna w Polsce, 09.11 – 16.11. 2009; http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_edukacja_1.pdf

Szewczyk [2009d] – K. Szewczyk, RównieŜ i w Polsce kształcenie nauczycieli bioetyki jest potrzebą chwili – uwagi na marginesie tekstu Marka Olejniczaka, Debata: Edukacja bioetyczna w Polsce, Polskie Towarzystwo Bioetyczne, 9.11.-16.11. 2009; http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_edukacja_2.pdf

Szewczyk [2009e] – K. Szewczyk, Horrendum z ukrytym curriculum?, Debata: Edukacja bioetyczna w Polsce, 09.11 – 16.11. 2009; http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_edukacja_3.pdf

Ślipko [1994] – T. Ślipko, Granice Ŝycia. Dylematy współczesnej bioetyki, Wydawnictwo WAM, Kraków 1994.

ten Have [1995] – H.A.M.J. ten Have, Ethics in the Clinic: a Comparison of Two Dutch Teaching Programmes, “Medical Education” 1995.

Thieme [2009] – J. Thieme, Zróbmy sobie Oksford, „Gazeta Wyborcza”, z 26. 10. 2009. UNESCO [2005] – UNESCO, Division of Ethics of Science and Technology, Guide No 2. Bioethics Committee at Work: Procedures and Policies, Paris 2005; http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001473/147392e.pdf