Bioethical Education in Poland - analysis of the problem, description of difficulties, and proposed tasks for the upcoming future

Main Article Content

Kazimierz Szewczyk

Abstract

Bioethical Education in Poland - analysis of the problem, description of difficulties, and proposed tasks for the upcoming future

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Szewczyk, Kazimierz. 2009. “Bioethical Education in Poland - Analysis of the Problem, Description of Difficulties, and Proposed Tasks for the Upcoming Future”. Diametros, no. 22 (December):198-226. https://doi.org/10.13153/diam.22.2009.374.
Section
Discussions and reports
Author Biography

Kazimierz Szewczyk

Kazimierz Szewczyk, dr hab. filozof i biolog, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Organizator i kierownik Zakładu Etyki i Filozofii Medycyny tej uczelni. Autor i współautor prac z immunologii, filozofii biologii, filozofii medycyny, tanatologii oraz etyk zawodowych, w tym podręczników: Etyka i deontologia lekarska (1994), Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej (1998, 1999), Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej (2001). Współredaktor i współautor monografii Umierać bez lęku. Wstęp do bioetyki kulturowej (1996), Narodziny i śmierć. Bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych życia ludzkiego (2002). Współpracownik Komisji Etyki Medycznej Polskiej Akademii Umiejętności.
Share |

References

Barrier i wsp. [2005] – J.H. Barrier i wsp., Comparison of Medical Ethical Competencies of Pregraduate Third and Sixth Year Students During Their Internal Medical Hospital Rotations, “Revue de Médecine Interne” 2005, nr 2.
View in Google Scholar

Beauchamp i Childress [1996] – T.L. Beauchamp, J.F. Childress, Zasady etyki medycznej, tłum. W. Jacórzyński, KiW, Warszawa 1996.
View in Google Scholar

Biegański [1957] – W. Biegański, Myśli i aforyzmy o sztuce lekarskiej, PZWL, Warszawa 1957.
View in Google Scholar

Biesaga [2004] – T. Biesaga, Bioetyka początku życia Tadeusza Ślipki, w; Bioetyka polska, red. T. Biesaga, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2004.
View in Google Scholar

Birnbacher [1999] – D. Birnbacher, The Socratic Method In Teaching Medical Ethics: Potentials and Limitations, “Medicine, Health Care and Philosophy” 1999, nr 2.
View in Google Scholar

Chyrowicz [2009] – B. Chyrowicz, Uwagi o rozumieniu i nauczaniu bioetyki, Debata: Edukacja bioetyczna w Polsce, 09.11 – 16. 11. 2009; http://www.ptb.org.pl/pdf/chyrowicz_edukacja_1.pdf
View in Google Scholar

Culver i wsp. [1985] – C. M. Culver i wsp., Basic Curricular Goals in Medical Ethics, “New England Journal of Medicine” z 24. 01. 1985.
View in Google Scholar

Dickenson i Parker [1999] – D.L. Dickenson, M.J. Parker, The European Biomedical Ethics Practitioner Education Project: An Experiential Approach To Philosophy and Ethics in Health Care Education, “Medicine, Health Care and Philosophy” 1999, nr 3.
View in Google Scholar

Galewicz [2009] – W. Galewicz, Trzy tryby edukacji bioetycznej, czyli jak uczyć uczących, Debata: Edukacja bioetyczna w Polsce, 09.11 – 16.11.2009; http://www.ptb.org.pl/pdf/galewicz_edukacja_1.pdf
View in Google Scholar

Gibiński [1997] – K. Gibiński (red.), Kształtowanie postaw etycznych lekarzy, „Prace Komisji Etyki Medycznej”, nr 8, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1997.
View in Google Scholar

Gorovitz [1977] – S. Gorovitz, Bioethics and Social Responsibility, “Monist” 1977, nr 1.
View in Google Scholar

Hermerén [2002] – G. Hermerén, Why Do We Need Bioethics?, w: Teaching Bioethics. Report From a Seminar, Nordic Committee on Bioethics, Nord 2002.
View in Google Scholar

Iltis [2006] – A.S. Iltis, Look Who’s Talking: The Interdisciplinarity of Bioethics and the Implications for Bioethics Education, “Journal of Medicine and Philosophy” 2006, nr 6.
View in Google Scholar

Jonsen [2003] – A.R. Jonsen, The Birth of Bioethics, Oxford University Press, New York 2003.
View in Google Scholar

Kemp [1999] – P. Kemp, Final Report to the European Commission on the Project “Basic Ethical Principles in Bioethics and Biolaw 1995-1998. Part B”, Copenhagen 1999; http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/final_rep_95_0207.pdf
View in Google Scholar

Klungland [2002] – H. Klungland, Teaching Bioethics. Group Report and Final Discussion, w: Teaching Bioethics, Report From a Seminar, Nordic Committee on Bioethics, Nord 2002.
View in Google Scholar

Kopelman [2006] – L.M. Kopelman, Bioethics As a Second-Order Discipline: Who Is Not a Bioethicist?, “Journal of Medicine and Philosophy” 2006, nr 6.
View in Google Scholar

Marczewski [2007] – K. Marczewski, O potrzebach i perspektywach nauczania etyki medycznej w Unii Europejskiej do roku 2025, w: Nauczanie etyki w uczelniach medycznych, red. J. Suchorzewska, M. Olejniczak, Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2007.
View in Google Scholar

Masson i Brazeau-Lamontagne [2006] – Ch. Masson, L. Brazeau-Lamontagne, Paradigms, Emperor’s Clothes Syndrome, and Hidden Curriculum, “Joint, Bone, Spine” 2006, nr 5.
View in Google Scholar

Mattick, J. Bligh [ 2006] – K. Mattick, J. Bligh, Teaching and Assessing Medical Ethics: Where Are We Now?, “Journal of Medical Ethics” 2006, nr 2.
View in Google Scholar

McKneally i Singer [2001] – M.F. McKneally, P.A. Singer, Bioethics for Clinicians: 25. Teaching Bioethics in the Clinical Setting, “Canadian Medical Association Journal”, z 17. 04. 2001.
View in Google Scholar

Myser [1998] – C. Myser, How Bioethics is Being Taught: A Critical Review, w: A Companion To Bioethics, red. H. Kuhse, P. Singer, Blackwell Publishers, Oxford 1998.
View in Google Scholar

Nicholas [1999] – B. Nicholas, Teaching of Medical Ethics: Power and the Teaching of Medical Ethics, “Journal of Medical Ethics” 1999, nr 6.
View in Google Scholar

Parker i Dickenson [2001] – M. Parker, D. Dickenson, The Cambridge Medical Ethics Work- book. Case Studies, Commentaries and Activities, Cambridge University Press, Cam- bridge 2001.
View in Google Scholar

Patryn, Sak i wsp. [2007] – K. Patryn, J. Sak i wsp., Czy etyka jest istotna w procesie podejmo- wania decyzji w medycynie? Analiza przekonań studentów Wydziału Lekarskiego, w: Na- uczanie etyki w uczelniach medycznych, red. J. Suchorzewska, M. Olejniczak, Akade- mia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2007.
View in Google Scholar

Przyłuska-Fiszer [2007] – A. Przyłuska-Fiszer, Rola case-studies w nauczaniu bioetyki, w: Nauczanie etyki w uczelniach medycznych, red. J. Suchorzewska, M. Olejniczak, Aka- demia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2007.
View in Google Scholar

Radziwiłł [2003] – K. Radziwiłł, Wypowiedź na Konferencji “Medycyna – Etyka – Eko- nomia”, “Puls”, 2003, nr 9; http://www.nil.org.pl/xml/oil/oil68/gazeta/numery/n2003/n200309/n20030912
View in Google Scholar

Rawls [1998] – J. Rawls, Liberalizm polityczny, tłum. A Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
View in Google Scholar

Seedhouse [1995] – D. Seedhouse, What I Actually Said About Medical Ethics: a Brief Response To Toon, “Journal of Medical Ethics” 1995, nr 1.
View in Google Scholar

Seedhouse [1998] – D. Seedhouse, Against Medical Ethics: A Response To Cassel, „Journal of Medical Ethics” 1998, nr 1.
View in Google Scholar

Szczęsna [2007] – A. Szczęsna, Między teorią etyczną a sprawnością zawodową, w: Nauczanie etyki w uczelniach medycznych, red. J. Suchorzewska, M. Olejniczak, Akademia Me- dyczna w Gdańsku, Gdańsk 2007.
View in Google Scholar

Solbakk [2002] – J.H. Solbakk, Problem Based Learning In Medical Ethics: Possibilities and Problems, w: Teaching Bioethics. Report From a Seminar, Nordic Committee on Bioethics, Nord 2002.
View in Google Scholar

Steinkamp i wsp. [2007] – N. Steinkamp i wsp., Regulation of Health Care Ethics Committees in Europe, “Medicine, Health Care and Philosophy” 2007, nr 4.
View in Google Scholar

Suchodolska [2009] – M. Suchodolska, Teraz jest dobry moment by uregulować in vitro (rozmowa z Jarosławem Gowinem), „Polska Dziennik Łódzki”, z dnia 21. 10. 2009.
View in Google Scholar

Suchorzewska [2007] – J. Suchorzewska, Nauczanie etyki w uczelniach medycznych – stan obecny. Zbiorcze opracowanie ankiet, w: Nauczanie etyki w uczelniach medycznych, red. J. Suchorzewska, M. Olejniczak, Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2007.
View in Google Scholar

Szewczyk [2009a] – K. Szewczyk, Bioetyka, T. 1, Medycyna na granicach Ŝycia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
View in Google Scholar

Szewczyk [2009b] – K. Szewczyk, Szpitalne komisje etyczne jako składnik systemu opieki zdrowotnej w krajach demokratycznych, Konferencja, Konflikty między opinią lekarza a wolą pacjenta – czy są nam potrzebne szpitalne komisje etyczne?, Kraków 26.09.09; http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_konflikt_1.pdf
View in Google Scholar

Szewczyk [2009c] – K. Szewczyk, Edukacja bioetyczna w Polsce – analiza problemu, opis trudności i propozycja zadań na najbliższą przyszłość, Debata: Edukacja bioetyczna w Polsce, 09.11 – 16.11. 2009; http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_edukacja_1.pdf
View in Google Scholar

Szewczyk [2009d] – K. Szewczyk, RównieŜ i w Polsce kształcenie nauczycieli bioetyki jest potrzebą chwili – uwagi na marginesie tekstu Marka Olejniczaka, Debata: Edukacja bioetyczna w Polsce, Polskie Towarzystwo Bioetyczne, 9.11.-16.11. 2009; http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_edukacja_2.pdf
View in Google Scholar

Szewczyk [2009e] – K. Szewczyk, Horrendum z ukrytym curriculum?, Debata: Edukacja bioetyczna w Polsce, 09.11 – 16.11. 2009; http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_edukacja_3.pdf
View in Google Scholar

Ślipko [1994] – T. Ślipko, Granice Ŝycia. Dylematy współczesnej bioetyki, Wydawnictwo WAM, Kraków 1994.
View in Google Scholar

ten Have [1995] – H.A.M.J. ten Have, Ethics in the Clinic: a Comparison of Two Dutch Teaching Programmes, “Medical Education” 1995.
View in Google Scholar

Thieme [2009] – J. Thieme, Zróbmy sobie Oksford, „Gazeta Wyborcza”, z 26. 10. 2009. UNESCO [2005] – UNESCO, Division of Ethics of Science and Technology, Guide No 2. Bioethics Committee at Work: Procedures and Policies, Paris 2005; http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001473/147392e.pdf
View in Google Scholar