The Perceived Meaning of Life in the Case of Parents of Children with Intellectual Disabilities (in Polish)

Main Article Content

Żaneta Stelter

Abstract

The perceived meaning of life significantly affects the quality of human life. It is of particular significance in borderline situations. One of such situations is the birth of an intellectually disabled child. The article presents the results of the study concerning the perceived meaning of life in the case of parents who bring up a child with limited intellectual abilities. The study included 87 mothers and 65 fathers bringing up an intellectually disabled child. In the studied cases, parents perceived their life as highly meaningful. The results indicated that the perceived meaning of life in the case of parents of intellectually disabled children was related with: suffering experienced by the parents as a result of a limited intellectual ability of their daughter/son, the manner of performing their parental role and the sense of parental identity (experiencing oneself in the role of the mother/father).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Stelter, Żaneta. 2015. “The Perceived Meaning of Life in the Case of Parents of Children With Intellectual Disabilities (in Polish)”. Diametros, no. 46 (December):92-110. https://doi.org/10.13153/diam.46.2015.838.
Section
Articles
Author Biography

Żaneta Stelter, Adam Mickiewicz University in Poznań

Żaneta Stelter, PhDInstitute of PsychologyAdam Mickiewicz University in PoznańDepartment of Psychology of Human Development and Family Studiesul. Szamarzewskiego 8960-568 PoznańE-mail: zstelter@amu.edu.pl
Share |

References

Adler [1986] - A. Adler, Sens życia, PWN, Warszawa 1986.
View in Google Scholar

Baker-Ericzen i in. [2005] – M.J. Baker-Ericzen, L. Brookman-Frazee, A. Stahmer, Stress levels and adaptability in parents of toddlers with and without autism spectrum disorders, „Research & Practice for Persons with Severe Disabilities” (30) 2005, s. 194–204.
View in Google Scholar

Barnett, Hyde [2001] – R.C. Barnett, J.S. Hyde, Women, men, work and family: An expansionist theory, „American Psychologist” (56) 2001, s. 781–796.
View in Google Scholar

Baxter i in. [2000] – C. Baxter, R.A Cummins, L. Yiolitis, Parental stress attributed to family members with and without disability: A longitudinal study, „Journal of Intellectual and Developmental Disability” (25) 2000, s. 105–118.
View in Google Scholar

Będkowska-Heine [2003] – V. Będkowska-Heine, Tworzenie roli matki dziecka niepełnosprawnego, [w:] Wybrane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży, S. Michilewicz (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003, s. 77–93.
View in Google Scholar

Będkowska-Heine [2007] – V. Będkowska-Heine, Wpływ przewlekłej choroby dziecka na funkcjonowanie w roli ojca, [w:] Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, B. Cytowska, B. Winczura (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 53–78.
View in Google Scholar

CBOS [2010] – Postawy prokreacyjne Polaków, Warszawa 2010, URL = http://cbos.pl/SPIS KOM.POL/ 2010/K_004_10.PDF [20. 11.2010].
View in Google Scholar

Crumbaugh, Maholick [1964] – J.C. Crumbaugh, L.T. Maholic, An experimental study in existentialism: The psychometric approach to Frankl’s concept of noogenic neurosis, „Journal of Clinical Psychology” (20) 1964, s. 200–207.
View in Google Scholar

Dąbrowski [1979] – K. Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna, PIW, Warszawa 1979.
View in Google Scholar

Dąbrowski [1989] – K. Dąbrowski, W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, PWN, Warszawa 1989.
View in Google Scholar

Frankl [1978] – V.E. Frankl, Psychoterapia dla każdego, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1978.
View in Google Scholar

Frankl [1998] – V.E. Frankl, Homo patiens, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1998.
View in Google Scholar

Frankl [2011] – V.E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Czarna Owca, Warszawa 2011.
View in Google Scholar

Fromm [2004] – E. Fromm, O sztuce miłości, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2004.
View in Google Scholar

GUS [2008] – Główny Urząd Statystyczny, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym polski do 2007 roku, Materiały na konferencję prasową w dniu 30 stycznia 2008 ro-ku, URL = http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Sytuacja_demogra-ficzna_2007.pdf [14.02.2011].
View in Google Scholar

Jaspers [1993] – K. Jaspers, Autobiografia, Wydawnictwo Comer, Toruń 1993.
View in Google Scholar

Jung [1994] – C.G. Jung, Zasadnicze problemy psychoterapii, KR, Warszawa 1994.
View in Google Scholar

King i in. [2006] – G.A. King, L. Zwaigenbaum, S. King, D. Baxter, P. Rosenbaum, A. Bates, A qualitative investigation of changes in the belief systems of families of children with autism or Down Syndrome, „Child: Care, Health & Development” 32 (3) 2006, s. 353–369.
View in Google Scholar

Kohn, Schooler [1986] – M.L. Kohn, C. Schooler, Doświadczenia zawodowe a osobowość: ocena wzajemnych wpływów, [w:] Praca a osobowość. Studium współzależności, M.L. Kohn, C. Schooler (red.), PWN, Warszawa 1986, s. 86–126.
View in Google Scholar

Kościelska [2000] – M. Kościelska, Oblicza upośledzenia, PWN, Warszawa 2000.
View in Google Scholar

Krajewska [2000] – A. Krajewska, Moja córka, „Wysokie obcasy” (24) 2000, s. 40.
View in Google Scholar

Leszniewski [2006] – T. Leszniewski, Siła „międzyludzkich” relacji, czyli o tożsamość w ujęciu interakcyjnym, „Kultura i Edukacja” (2–3) 2006, s. 7–28.
View in Google Scholar

Liberska, Matuszewska [2011] – H. Liberska, M. Matuszewska, Model rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, [w:] Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - możliwości i ograniczenia rozwoju, H. Liberska (red.), Difin, Warszawa 2011, s. 41–66.
View in Google Scholar

Łoś [2002] – M. Łoś, „Role społeczne” w nowej roli, [w:] Małe struktury społeczne, J. Machaj (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, s. 93–106.
View in Google Scholar

Mac Phee i in. [1986] – D. MacPhee, J. Benson, D. Bullock, Influences on maternal self-perceptions, Presended at the fifth Biennial International Conference on Infant Studies, Los Angeles, CA 1986.
View in Google Scholar

Marshall, Barnett [1993] – N.L. Marshall, R.C. Barnett, Work-family strains and gains among two-earner couples, „Journal of Community Psychology” (21) 1993, s. 64–78.
View in Google Scholar

Maslow [1990] – A. Maslow, Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.
View in Google Scholar

Obuchowski [2000] – K. Obuchowski, Galaktyka potrzeb – psychologia dążeń ludzkich, Wydawnictwo Zysk, Poznań 2000.
View in Google Scholar

Obuchowski [1983] – K. Obuchowski, Psychologia dążeń ludzkich, PWN, Warszawa 1983.
View in Google Scholar

Olsson, Hwang [2001] – M.B. Olsson, C.P. Hwang, Depression in mothers and fathers of children with intellectual disability, „Journal of Intellectual Disability Research” (45) 2001, s. 535–543.
View in Google Scholar

Pisula [2007] – E. Pisula, Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwo UW, Warszawa 2007.
View in Google Scholar

Popielski [1987] – K. Popielski, Sens i wartość życia jako kategorie antropologiczno-psychologiczne, [w:] Człowiek – pytanie otwarte, K. Popielski (red.), Redakcja Wydawnictwo KUL, Lublin 1987, s. 107–139.
View in Google Scholar

Popielski [1994] – K. Popielski, Noetyczny wymiar osobowości: psychologiczna analiza poczucia sensu życia, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994.
View in Google Scholar

Popielski [2002] – K. Popielski, Rodzina – lokus sensu, „Studia Pelpińskie” (33) 2002, s. 511–523.
View in Google Scholar

Riemann, Schütze [1992] – G. Riemann, F. Schütze, „Trajektoria” jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, „Kultura i Społe-czeństwo” 36 (2) 1992, s. 89–110.
View in Google Scholar

Ryś [2007] – E. Ryś, Zaburzenia poczucia sensu życia a sytuacji zmiany społecznej. Studium empiryczne na przykładzie nauczycieli województwa zachodniopomorskiego, [w:] Patologia społeczna. Wybrane zagadnienia, K. Mausch, E. Ryś (red.), Zapol., Szczecin 2007, s. 55–77.
View in Google Scholar

Scorgie, Sobsey [2000] - K. Scorgie, D. Sobsey, Transformational outcomes associated with parenting children who have disabilities, „Mental Retardation” (38) 2000, s. 195–206.
View in Google Scholar

Scott i in. [1997] – B.S. Scott, L. Atkinson, H.L. Minton, T. Bowman, Psychological distress of parents of infants with Down syndrome, „American Journal on Mental Retardation” 102 (2) 1997, s. 161–171.
View in Google Scholar

Skinner, Weisner [2007] – D. Skinner, T.S. Weisner, Sociocultural studies of families of children with intellectual disabilities, „Mental Retardation and Developmental Disabili-ties Research Reviews” (13) 2007, s. 302–313.
View in Google Scholar

Stainton, Besser [1998] – T. Stainton, H. Besser, The positive impact of children with an intellectual disability on the family, „Journal of Intellectual and Developmental Disability” (23) 1998, s. 56–69.
View in Google Scholar

Stelter [2013] – Ż. Stelter, Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Difin, Warszawa 2013.
View in Google Scholar

Straś-Romanowska [1995] – M. Straś-Romanowska, Rozwój osobowości człowieka dorosłego od adaptacji do autotranscendencji, [w:] Perspektywy rozwoju psychologii w Uniwersytecie Wrocławskim, tom 38, M. Dąbek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-skiego, Wrocław 1995, s. 41–53.
View in Google Scholar

Suchocka [2007] – L. Suchocka, Psychologiczna analiza cierpienia w chorobie przewlekłej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007.
View in Google Scholar

Taunt, Hastings [2002] – H.M. Taunt, R.P. Hastings, Positive impact of children with developmental disabilities on their families: A preliminary study, „Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities” (37) 2002, s. 410–420.
View in Google Scholar

Tomaszewski [1982] – T. Tomaszewski, Człowiek i otoczenie, [w:] Psychologia, T. Tomaszewski (red.), PWN, Warszawa 1982, s. 5–23.
View in Google Scholar

Twardowski [2008] – A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, I. Obuchowska (red.), WSiP, Warszawa 2008, s. 18–54.
View in Google Scholar

Upadhyay, Singh [2009] – S. Upadhyay, A. Singh, Psychosocial Problems and Needs of Parents in Caring Mentally Retarded Children: the Impact of the Level of Mental Retardation of Children, „Indian Journal of Social Science Research” 6 (1) 2009, s. 103–112.
View in Google Scholar

Yau, Li-Tsang [1999] – M.K. Yau, C.W.P. Li-Tsang, Adjustment and adaptation in parents of children with developmental disability in two-parent families: a review of the characteristics and attributes, „The British Journal of Developmental Disabilities” 45 (88) 1999, s. 38–51.
View in Google Scholar

Zalewska [1998] – M. Zalewska, Dziecko w autoportrecie z zamalowaną twarzą. Psychiczne mechanizmy zaburzeń rozwoju tożsamości dziecka głuchego i dziecka z opóźnionym rozwojem mowy, Jacek Santorski & Co. Wydawnictwo, Warszawa 1998.
View in Google Scholar