Nature and social consciousness. The threats posed by civilization and social awareness – local, regional and global dimensions

Main Article Content

Teresa Sołdra-Gwiżdż

Abstract

We regard the process of shaping the ecological consciousness of society as particularly vital in considerations devoted to the natural environment and problems pertaining to protection of the latter. I am interested in young people’s ways of identifying local, regional and global threats. The lasting quality of young people’s sensitivity and the directing of youth towards pro-ecological values should be by all means exposed. The approval of various forms of group activity does not change the fact that the young generation does not participate in group activity. The whole article is thus arranged in such a way as to present considerations on social awareness and conditions connected with the possibility of the intentional creation of the former.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sołdra-Gwiżdż, Teresa. 2006. “Nature and Social Consciousness. The Threats Posed by Civilization and Social Awareness – Local, Regional and Global Dimensions”. Diametros, no. 9 (September):153-60. https://doi.org/10.13153/diam.9.2006.259.
Section
Ecology and Sociology
Author Biography

Teresa Sołdra-Gwiżdż

Dr Teresa Sołdra-Gwiżdż, socjolog, związana z PIN - Instytutem Śląskim w Opolu, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Opolskiego. Krąg jej zainteresowań badawczych to: socjologia Śląska, analizowana z perspektywy teoretycznej socjologii wiedzy, rola instytucji społecznych w kreowaniu więzi regionalnych i lokalnych, a także problematyka młodzieży w powiązaniu z zagadnieniami przyrody i społeczeństwa oraz rynku pracy. Autorka i redaktorka kilkunastu rozpraw poświęconych tej problematyce, w tym pracy pt. Między rzeczywistością lokalną i regionalną (1997), Młodzież-wykształcenie-praca. Dylematy w zmieniającej się rzeczywistości społecznej (1997), Środowisko, ekologia, świadomość społeczna (studia konceptualne i empiryczne) (1995 - redakcja wraz z K. Frysztackim), W kręgu przyrody i społeczeństwa. Studia nad świadomością ekologiczną młodzieży Opolszczyzny (2002), oraz koordynator wielu badań zespołowych z tego zakresu.
Share |

References

CBOS [1997] – Polacy wobec zagrożeń środowiska naturalnego, kwiecień 1997, Komunikat z badań CBOS, Warszawa.

Encyklopedia filozofii [1999] – Encyklopedia filozofii, red. Ted Honderich, t. II, Poznań 1999.

Frysztacki [1999] – K. Frysztacki, Socjologia wobec katastrof, w: Naturalna katastrofa i społeczne reakcje. Studia nad przebiegiem i następstwami powodzi na Opolszczyź- nie w 1997 roku, red. K. Frysztacki i T. Sołdra-Gwiżdż, Opole 1999.

Galarowicz [1992] – J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Kraków, 1992.

Gilson i inni [1977] – E. Gilson, T. Langan, A. Maurer, Historia filozofii współczesnej. Od Hegla dla czasów najnowszych, Warszawa 1977.

Kunicki-Goldfinger [1999] – W. Kunicki-Goldfinger, Nauki biologiczne, w: Ency- klopedia Socjologii, t.2, Warszawa 1999.

Ossowski [2000] – S. Ossowski, Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa 2000.

Ożóg [1994] – Nauki społeczne o młodzieży, red. T. Ożóg, Lublin, 1994.

Sierosławski, Zieliński [1999] – J. Sierosławski, A. Zieliński, Europejski program badań ankietowych w szkołach na temat używania alkoholu i narkotyków. Raport z badań w województwie opolskim, Warszawa 1999.

Sołdra-Gwiżdż [1999] – T. Sołdra-Gwiżdż, Katastrofa i jej badanie, w: Naturalna katastrofa i społeczne reakcje. Studia nad przebiegiem i następstwami powodzi na Opolszczyźnie w 1997 roku, red. K. Frysztacki i T. Sołdra-Gwiżdż, Opole 1999.

Stróżewski [1979] – W. Stróżewski, Średniowieczne teorie wartości, w: Historia filozofii średniowiecznej, red. J. Legowicz, W. Warszawa 1979.

Szczepański [1969] – J. Szczepański, Socjologia. Zarys problematyki i metod, War- szawa 1969.

Turner [1989] – F. Turner, W poszukiwaniu nowej etyki środowiskowej, „Ameryka”, nr 231.

Most read articles by the same author(s)