Advertisements of experimental medicinal products and medical procedures in the light of Polish law and media ethics

Main Article Content

Paweł Lipowski

Abstract

The dynamic development of medical technologies, i.e. the use of medicinal products and medical procedures, requires reflection on the ways to ensure the safety of patients and people using such methods of treatment (medical professionals) in legal and ethical terms. This applies in particular to the currently observed influence of the media on the actions taken in the health care system in Poland as well as individual decisions of patients on the use of the offered drugs and other medical procedures.


The article presents selected legal provisions defining the conditions for the use of medicinal products (drugs) and experimental medical procedures. The basic element of the considerations is to indicate the legal conditions for this type of use of medical technologies understood in this way, also in a broader context – with the characteristics of ethical conditions for „the media message”, including ensuring its proper quality for the protection of public health.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Lipowski, Paweł. 2023. “Advertisements of Experimental Medicinal Products and Medical Procedures in the Light of Polish Law and Media Ethics”. Diametros 20 (78):72-85. https://doi.org/10.33392/diam.1868.
Section
“Normative problems of innovative therapies, Part 1” – articles
Share |

References

Dercz M., Rek T. (2019), Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Lipowski P. (2018), Wybrane prawne aspekty reklamy produktów leczniczych w świetle prawa farmaceutycznego w Polsce, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 3 (56): 375–380.

Najwyższa Izba Kontroli (2021), Informacja o wynikach kontroli. Wprowadzenie do obrotu suplementów diety, nr ewid. 160/2021/P/21/078/LLO, URL = https://www.nik.gov.pl/plik/id,25355,vp,28114.pdf [dostęp: 02.03.2023].

Nowińska E., Szczepanowska-Kozłowska K. (2022), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Olszewski W. (red.) (2016), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Pietraszewska-Macheta A. (red.) (2018), Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Poździoch S. (2012), Ustawa o wyrobach medycznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Rada Etyki Mediów, Karta Etyczna Mediów, URL = https://www.rem.net.pl/services.php [dostęp: 02.03.2023].

Rada Reklamy (2023), Kodeks etyki reklamy, URL = https://radareklamy.pl/kodeks-etyki [dostęp: 02.03.2023].

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (Dz.U. UE L z 2014 r. nr 158, str. 1 ze zm.).

Rozporządzenie z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz.U. Nr 210, poz. 1327 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1722).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233).

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1731 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138).

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1941 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2301).

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 172 ze zm.).

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.).

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2702 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974).

Wróbel W., Zoll A. (red.) (2016), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Cześć I. Komentarz do art. 1–52, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Zielińska E. (red.) (2022), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.