Normative aspects and the current situation of ethics committees for research with human participants at Polish technical universities

Main Article Content

Monika Małek-Orłowska
https://orcid.org/0000-0002-6635-5651
Katarzyna Jach
https://orcid.org/0000-0002-4209-1620

Abstract

The article presents selected normative aspects of the functioning of ethics committees for research with human participants at Polish technical universities. Of the eighteen universities, eleven have established such committees in recent years. The ethics committee for research with human participants at the Wrocław University of Science and Technology is described in detail and compared with the corresponding committee at Delft University of Technology. In the context of the functioning of the committee, problems concerning definitions, competences and qualifications, identification of research risks, and risk governance are all discussed. The research is summarized with some organizational and research proposals related to the functioning of ethics committees for research with human participants at technical universities.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Małek-Orłowska, Monika, and Katarzyna Jach. 2022. “Normative Aspects and the Current Situation of Ethics Committees for Research With Human Participants at Polish Technical Universities”. Diametros 19 (74):19-35. https://doi.org/10.33392/diam.1811.
Section
Articles
Share |

References

ALLEA (All European Academies) (2020), Europejski kodeks postępowania w zakresie rzetelności badawczej, URL = https://allea.org/wp-content/uploads/2020/09/Polish_European_Code_of_Conduct_for_Research_Integrity_2010.pdf [dostęp 20.06.2022].
View in Google Scholar

Czarkowski M. (2012), Teoria i praktyka działania komisji bioetycznych, [w:] Badania naukowe
View in Google Scholar

z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe, J. Różyńska, M. Waligóra (red.), Wolters Kluwer, Warszawa: 181–199.
View in Google Scholar

Dryla O. (2009), Problem szkolenia członków komisji bioetycznych, [w:] Etyczne i prawne granice badań naukowych, W. Galewicz (red.), Universitas, Kraków: 45–50.
View in Google Scholar

Emanuel E.J., Wendler D., Grady Ch. (2000), What Makes Clinical Research Ethical?, „Journal of the American Medical Association” 283 (20): 2701–2711.
View in Google Scholar

Galewicz W. (2009), O etyce badań naukowych, „Diametros” 19: 48–57.
View in Google Scholar

Koepsell D., Brinkman W.-P., Pont S. (2014), Human Research Ethics Committees in Technical Universities, „Journal of Empirical Research on Human Research Ethics” 9 (3): 67–73.
View in Google Scholar

Koepsell D., Brinkman W.-P., Pont S. (2015), Human Participants in Engineering Research: Notes From a Fledgling Ethics Committee, „Science and Engineering Ethics” 21 (4): 1033–1048.
View in Google Scholar

Komisja Etyki PAN (Komisja do spraw Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk) (2013), Sprawozdanie prof. Andrzeja Zolla, przewodniczącego Komisji do spraw etyki w nauce z działalności Komisji w 2012 r., URL = https://instytucja.pan.pl/images/2013/Komisja_Etyki/12.pdf [dostęp 04.06.2022].
View in Google Scholar

Komisja Etyki PAN (Komisja do spraw Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk) (2015), Sprawozdanie prof. Andrzeja Zolla, przewodniczącego Komisji do spraw etyki w nauce z działalności Komisji w 2014 r., URL = https://instytucja.pan.pl/images/2014/Komisja_Etyki/Sprawozdanie_z_dzia%C5%82alno%C5%9Bci_KEwN_w_2014_r.pdf [dostęp 04.06.2022].
View in Google Scholar

Komisja Etyki PAN (Komisja do spraw Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk) (2016), Sprawozdanie prof. Andrzeja Zolla, przewodniczącego Komisji do spraw etyki w nauce z działalności Komisji w 2015 r., URL = https://instytucja.pan.pl/images/2016/komisja_etyki/spraw_kom_etyki_15.pdf [dostęp 04.06.2022].
View in Google Scholar

Komisja Etyki PAN (Komisja do spraw Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk) (2017), Sprawozdanie prof. Andrzeja Zolla, przewodniczącego Komisji do spraw etyki w nauce z działalności Komisji w 2016 r., URL = [dostęp 04.06.2022].
View in Google Scholar

Komisja Etyki PAN (Komisja do spraw Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk) (2018), Sprawozdanie prof. Andrzeja Zolla, przewodniczącego Komisji do spraw etyki w nauce z działalności Komisji w 2017 r., URL = https://instytucja.pan.pl/images/2017/komisja_etyki/sprawozdanie_z_dzia%C5%82alno%C5%9Bci_Komisji_do_spraw_etyki_w_nauce_za_2016_r.pdf [dostęp 04.06.2022].
View in Google Scholar

LERU (League of European Research Universities) (2020), Towards a Research Integrity Culture at Universities: From Recommendations to Implementation, URL = https://www.leru.org/files/Towards-a-Research-Integrity-Culture-at-Universities-full-paper.pdf [dostęp 04.06.2022].
View in Google Scholar

Łuków P. (2005), Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta, Scholar, Warszawa.
View in Google Scholar

Merta-Staszczak A., Serafin K., Staszczak B. (2020), Społeczna odpowiedzialność uczelni na przykładzie Politechniki Wrocławskiej, „Annales. Ethics in Economic Life” 23 (4): 91–107.
View in Google Scholar

MEiN (Ministerstwo Edukacji i Nauki) (2022), Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego – publiczne uczelnie akademickie, URL = https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanych-przez-ministra-wlasciwego-ds-szkolnictwa-wyzszego-publiczne-uczelnie-akademickie [dostęp: 3.06.2022].
View in Google Scholar

Narodowa Doradcza Komisja Bioetyczna (USA) (2011), Definicja badań z udziałem ludzkich uczestników, [w:] Badania z udziałem ludzi, W. Galewicz (red.), Universitas, Kraków: 83–91.
View in Google Scholar

NCN (Narodowe Centrum Nauki) (2016), Zalecenia Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi, URL = https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2016_zalecenia_Rady_NCN_dot_etyki_badan.pdf [dostęp 18.06.2022].
View in Google Scholar

Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej (2022), Wykaz Komisji Bioetycznych – stan na 02.02.2022 r., URL = https://nil.org.pl/uploaded_images/1644217676_wykaz-komisji-bioetycznych-stan-na-02022022.pdf [dostęp: 17.06.2022].
View in Google Scholar

PAN (Polska Akademia Nauk) (2020), Kodeks etyki pracownika naukowego, URL= https://instytucja.pan.pl/images/2020/kodeks/Kodeks_Etyki_Pracownika_Naukowego_Wydanie_III_na_stron%C4%99.pdf [dostęp 20.06.2022].
View in Google Scholar

Politechnika Warszawska (2021), Regulamin Zespołu ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi, załącznik do decyzji nr 340/2021 Rektora PW, URL = https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/4484de5729d110f3905e0a6af0ca6815.pdf [dostęp 16.09.2022].
View in Google Scholar

Politechnika Wrocławska (2021), Regulamin Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Politechniki Wrocławskiej, URL = https://nauka.pwr.edu.pl/zadania/komisja-ds-etyki-badan-naukowych-politechniki-wroclawskiej/regulamin-komisji-ds-etyki-badan-naukowych [dostęp 16.09.2022].
View in Google Scholar

Różyńska J. (2012 a), Ocena ryzyka i korzyści badania biomedycznego, [w:] Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe, Wolters Kluwer, Warszawa: 65–85.
View in Google Scholar

Różyńska J. (2012 b), Zasady prowadzenia badań naukowych z udziałem człowieka w fizjoterapii, „Postępy Rehabilitacji” 26 (4): 23–33.
View in Google Scholar

Różyńska J. (2016), Etyka i ryzyko w „nieterapeutycznych” badaniach biomedycznych, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2 (98): 213–226.
View in Google Scholar

Shaw S., Barrett G. (2006), Research Governance: Regulating Risk and Reducing Harm?, „Journal of the Royal Society of Medicine” 99 (1): 14–19.
View in Google Scholar

Ślęczek-Czakon D. (2020), Rola komisji bioetycznej w ocenie rzetelności eksperymentów medycznych na ludziach, „Rocznik Lubuski” 46 (1): 219–231.
View in Google Scholar

TU Delft (Delft University of Technology) (2016), Regulations on Human Trials, URL = https://d2k0ddhflgrk1i.cloudfront.net/TUDelft/Over_TU_Delft/Strategie/Integriteitsbeleid/Research%20ethics/HREC-Articles_of_Association.pdf [dostęp 16.09.2022].
View in Google Scholar

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 790).
View in Google Scholar

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 1977).
View in Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
View in Google Scholar

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1796).
View in Google Scholar

Waligóra M. (2012), Etyka lekarza a etyka badacza, [w:] Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe, J. Różyńska, M. Waligóra (red.), Wolters Kluwer, Warszawa: 50–64.
View in Google Scholar

Wnukiewicz-Kozłowska A. (2012), Rozwój międzynarodowych regulacji dotyczących badań biomedycznych z udziałem człowieka, [w:] Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe, J. Różyńska, M. Waligóra (red.), Wolters Kluwer, Warszawa: 30–49.
View in Google Scholar