Saja, Krzysztof. “Discrimination Against Same-Sex Couples (in Polish)”. Diametros, no. 34 (December 1, 2012): 92–115. Accessed September 25, 2023. https://diametros.uj.edu.pl/diametros/article/view/500.