Nowak, S. “Wittgenstein 1929-1930 – the Problem of Colour Exclusion (in Polish)”. Diametros, no. 43, July 2019, pp. 55-73, doi:10.13153/diam.46.2015.836.