Saja, Krzysztof. “Discrimination Against Gay Marriages. A Reply to Tomasz Sieczkowski (in Polish)”. Diametros, no. 37, Sept. 2013, pp. 193-09, doi:10.13153/diam.37.2013.535.