Kuniński, Tomasz. “Socrates on Law in the Apology and Crito”. Diametros, no. 17, Sept. 2008, pp. 30-44, doi:10.13153/diam.17.2008.309.