Kozyra, W. “Kant on the Jews and Their Religion”. Diametros, vol. 17, no. 65, Sept. 2020, pp. 32-55, doi:10.33392/diam.1540.