[1]
J. Malczewski, “Francis Bacon: euthanasia or palliative care?”, Diametros, no. 2, pp. 74–81, Dec. 2004.