[1]
W. Kozyra, “Kant on the Jews and their Religion ”, Diametros, vol. 17, no. 65, pp. 32–55, Sep. 2020.