Poczobut, R. (2005) “Conceptual analysis is not enough (Reply to Karol Polcyn)”, Diametros, (3), pp. 198–202. doi: 10.13153/diam.3.2005.91.