Poczobut, R. (2005) “The pitfalls of philosophy (Reply to Tadeusz Szubka)”, Diametros, (3), pp. 189–192. doi: 10.13153/diam.3.2005.89.