Nowak, S. (2019) “Wittgenstein 1929-1930 – the Problem of Colour Exclusion (in Polish)”, Diametros, (43), pp. 55–73. doi: 10.13153/diam.46.2015.836.