Saja, K. (2013) “Discrimination against gay marriages. A reply to Tomasz Sieczkowski (in Polish)”, Diametros, (37), pp. 193–209. doi: 10.13153/diam.37.2013.535.