Roman, A. (2012) “On Jan Woleński’s „Epistemologia” – From the point of view of a mathematician (in Polish)”, Diametros, (31), pp. 175–188. doi: 10.13153/diam.31.2012.471.