Malczewski, J. (2004) “Francis Bacon: euthanasia or palliative care?”, Diametros, (2), pp. 74–81. doi: 10.13153/diam.2.2004.47.