Kuniński, T. (2008) “Socrates on law in the Apology and Crito”, Diametros, (17), pp. 30–44. doi: 10.13153/diam.17.2008.309.