Sytnik-Czetwertyński, J. (2008) “The concept of the monad according to Leibniz and Kant”, Diametros, (15), pp. 38–56. doi: 10.13153/diam.15.2008.292.