Woleński, J. (2005) “The metatheoretical problems of epistemology”, Diametros, (6), pp. 70–93. doi: 10.13153/diam.6.2005.165.