Malczewski, J. (2004) “Euthanasia: historical aspects of the concept”, Diametros, (1), pp. 35–52. doi: 10.13153/diam.1.2004.14.