Poczobut, Robert. 2005. “The Pitfalls of Philosophy (Reply to Tadeusz Szubka)”. Diametros, no. 3 (March):189-92. https://doi.org/10.13153/diam.3.2005.89.