Nowak, Szymon. 2019. “Wittgenstein 1929-1930 – the Problem of Colour Exclusion (in Polish)”. Diametros, no. 43 (July):55-73. https://doi.org/10.13153/diam.46.2015.836.