Nowak, Szymon. 2015. “Wittgenstein 1929-1930 – the Color Exclusion Problem (in Polish)”. Diametros, no. 43 (March):118-36. https://doi.org/10.13153/diam.43.2015.720.