Saja, Krzysztof. 2013. “Discrimination Against Gay Marriages. A Reply to Tomasz Sieczkowski (in Polish)”. Diametros, no. 37 (September):193-209. https://doi.org/10.13153/diam.37.2013.535.