Malczewski, Jacek. 2004. “Francis Bacon: Euthanasia or Palliative Care?”. Diametros, no. 2 (December):74-81. https://doi.org/10.13153/diam.2.2004.47.