Szubka, Tadeusz. 2010. “Richard Rorty and the Analytic Tradition: Radical Break or Partial Continuity?”. Diametros, no. 25 (September):146-58. https://doi.org/10.13153/diam.25.2010.410.