ICF Diametros, Redakcja. 2010. “Guest Editor’s Foreword”. Diametros, no. 23 (March):1-4. https://doi.org/10.13153/diam.23.2010.378.