Kuniński, Tomasz. 2008. “Socrates on Law in the Apology and Crito”. Diametros, no. 17 (September):30-44. https://doi.org/10.13153/diam.17.2008.309.