Tomaszewska, Anna. 2013. “Is Perception Concept-Dependent According to Kant?”. Diametros, no. 15 (November):57-73. https://doi.org/10.13153/diam.15.2008.293.