Kozyra, Wojciech. 2020. “Kant on the Jews and Their Religion”. Diametros 17 (65):32-55. https://doi.org/10.33392/diam.1540.