Markiewka, Tomasz Szymon. 2019. “The Constructivist Regard for Science. On Richard Rorty and Bruno Latour”. Diametros 17 (63):56-68. https://doi.org/10.33392/diam.1161.