Poczobut, R. (2005). Conceptual analysis is not enough (Reply to Karol Polcyn). Diametros, (3), 198–202. https://doi.org/10.13153/diam.3.2005.91