Nowak, S. (2019). Wittgenstein 1929-1930 – the Problem of Colour Exclusion (in Polish). Diametros, (43), 55–73. https://doi.org/10.13153/diam.46.2015.836