Dziamski, G. (2005). Aesthetics and metaphysics. Diametros, (3), 118–120. https://doi.org/10.13153/diam.3.2005.79