Chmielowski, F. (2005). Philosophy, aesthetics, and metaphysics. Diametros, (3), 108–113. https://doi.org/10.13153/diam.3.2005.77