Schetz, A. (2015). William James’ Ideomotor Theory of Action (in Polish). Diametros, (43), 137–157. https://doi.org/10.13153/diam.43.2015.721