Nowak, S. (2015). Wittgenstein 1929-1930 – the Color Exclusion Problem (in Polish). Diametros, (43), 118–136. https://doi.org/10.13153/diam.43.2015.720