Miłkowski, M., & Poczobut, R. (2005). What is the mind and how does it exist?. Diametros, (3), 27–55. https://doi.org/10.13153/diam.3.2005.71