Szawarski, Z. (2004). Bioethics and metaphysics. Diametros, (2), 212–221. https://doi.org/10.13153/diam.2.2004.65