Schliesser, E. (2014). Toland and Adam Smith’s Posthumous Work. Diametros, (40), 115–125. https://doi.org/10.13153/diam.40.2014.632