Łuków, P. (2004). Did Achilles really exist? (2). Diametros, (2), 167–169. https://doi.org/10.13153/diam.2.2004.59