Saja, K. (2013). Discrimination against gay marriages. A reply to Tomasz Sieczkowski (in Polish). Diametros, (37), 193–209. https://doi.org/10.13153/diam.37.2013.535