Pacholik-Żuromska, A. (2012). The evolution of the language of thought (in Polish). Diametros, (34), 79–91. https://doi.org/10.13153/diam.34.2012.499