Malczewski, J. (2004). Francis Bacon: euthanasia or palliative care?. Diametros, (2), 74–81. https://doi.org/10.13153/diam.2.2004.47