Kingma, E. (2011). A note on being healthy – reply. Diametros, (31), 136–137. https://doi.org/10.13153/diam.31.2012.467