Olesiak, J. (2011). Knowledge and opinion in Aristotle. Diametros, (27), 170–184. https://doi.org/10.13153/diam.27.2011.432