ICF Diametros, R. (2011). Foreword from the Editor. Diametros, (27), 1–3. https://doi.org/10.13153/diam.27.2011.424